Advanced Sage Password Recovery

Advanced Sage Password Recovery

Đây là một chương trình hồi phục hay thay thế lạc hoặc bị lãng quên mật khẩu
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Điểm
1.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
được tin cậy TẢI VỀ 7.9 MB
Đây là một chương trình hồi phục hay thay thế lạc hoặc bị lãng quên mật khẩu để bảo vệ BLB, MUD và ADF/PAD tập tin được tạo ra trong ACT! liên lạc với chương trình quản lý như Sage PeachTree Accounting, Sage 50 số tài Khoản, Sage, Ngay lập tức các tài Khoản và Sage đơn Giản Accounting. All phiên bản của ACT! (lên ACT! 2011) có hỗ trợ. Những khẩu đang hồi phục (hay loại bỏ) ngay lập tức. Chương trình này cũng có thể thay đổi an ninh nhiệm vụ của bất kỳ người dùng trong ACT! 2005..2007 dữ: e.g. từ giới Hạn cho quản trị.
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận